Inštitút Aurela Stodolu

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline

Inštitút Aurela Stodolu je pracovisko s postavením katedry Fakulty elektrotechnikya informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Inštitút Aurela Stodolu (IAS), vzdelávacie a vedecko-výskumné pracovisko FEIT ŽU so sídlom v Liptovskom Mikuláši, je pracoviskom na úrovni katedier FEIT ŽU, ktoré ponúka študentom vo všetkých oblastiach štandardné podmienky pre univerzitné štúdium. Na IAS je akreditovaný
bakalársky študijný program Digitálne technológie v študijnom odbore Telekomunikácie, v ktorom prebieha vzdelávanie v dennom i externom štúdiu. IAS preukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike daného študijného odboru, preto môže nové poznatky plne začleniť do poskytovaného vzdelávania a adekvátne ich sprostredkovať študentom. Na IAS hosťujú dvaja renomovaní profesori – odborníci na pokročilé optické prvky pre fyzickú vrstvu optických komunikačných systémov.

Okrem výskumu v oblasti optických prvkov pre fyzickú vrstvu optických sietí a riadenia modulárnych optických systémov rieši IAS vedecko-výskumné úlohy aj v oblasti alternatívnych zdrojov energie, najmä fotovoltaiky.

Hlavnými smermi sú diagnostické metódy pre solárne články, fyzikálne vlastnosti tenkých vrstiev a tenkovrstvových štruktúr, hlavne pre solárne články a hybridnú elektroniku, a teória reálnych funkcií. Vedecká práca je úzko naviazaná na dlhoročnú spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied a viacerými slovenskými a zahraničnými univerzitami. V laboratóriu na testovanie fotovoltaických článkov a laboratóriu tenkých vrstiev vybavených unikátnymi zariadeniami sa skúma morfológia rozhraní a mikroštruktúrne vlastnosti tuholátkových štruktúr na báze metód skenujúcej sondy a elektrické parametre solárnych článkov umožňujúcich analýzu účinnosti fotovoltaickej konverzie. V roku 2017 IAS ako každý rok (od roku 2005) zorganizoval konferenciu s medzinárodnou účasťou Alternatívne zdroje energie ALER a podieľal sa na organizovaní ďalších medzinárodných vedeckých konferencií.

IAS sídli na ulici Komenského 843 v Liptovskom Mikuláši. (Súradnice: 49°05,020′ N , 19°37,466′ E)